Site yönetimi nasıl kurulur ?

Gayrimenkulde 8 ve 8 den fazla bağımsız bölümün bulunması durumunda yönetimin oluşturulması kanunen zorunlu oluyor. Peki ilk site yönetimi nasıl kurulur? İşte kanunda yer alan esaslar...

İlk defa site yönetimi nasıl oluşturulur?

Site yönetimi kurulabilmesi için kat malikleri bir genel kurul toplantısı düzenlemelidir. İlk çağrıda 1. toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda, 2. toplantının yeri ve tarihi kararlaştırılır.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yer alan maddelere göre ilk toplantı ile 2. toplantı arasındaki süre 7 günden az olamaz.

Yeter sayısı:

Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.

Yeter sayının sağlanamaması vesilesiyle ilk toplantının yapılamaması durumunda, 2. toplantı, en geç 15 gün sonra yapılır. Toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

Oy hakkı:

Kat maliki, sahip olduğu bağımsız bölüm arsa payı oranına bakılmaksızın, tek oy hakkına sahiptir.

Gayrimenkulde birden çok bağımsız bölüme sahip olan kat maliki, her bağımsız bölüm için bir oy hakkına sahiptir; bununla birlikte sahip olduğu bağımsız bölümlerin sayısı kaç olursa olsun oy sayısı tüm oyların 1/3 (üçte birinden) fazla olamaz; oy hesabı yapılırken küsürat gözönüne alınmaz.

Bağımsız bölümün birden çok maliki bulunuyorsa, kat malikleri kurulunda vekalet verilen birisi temsil eder. Eğer Kat maliki temsile yetkin değilse onu kanuni mümessili temsil eder. Kat maliki toplantılarda bulunabilir, fakat oylamaya katılamaz.

Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.